Izaberite grad kako biste pronašli Vama najbliže prodajno mesto Takovo osiguranja:
Pogledajte cene željenih polisa ili ih poručite online iz našeg WEB Shopa:

05-09-2012 | SAOPŠTENJE ZA OŠTEĆENE PUTNIKE PO POLISI OSIGURANJA AGENCIJE TRINITY TRAVEL

U vezi podnetih prijava- zahteva za naknadu štete oštećenih putnika i korisnika osiguranja


Takovo osiguranje ADO Kragujevac daje sledeće
O B A V E Š T E N J E

 


Služba procene i likvidacije šteta Takovo osiguranja ADO Kragujevac je pristupila obradi zahteva, prvenstveno po pitanju utvrđivanja pravnog osnova i obaveze osiguravača i s tim u vezi podneti su zahtevi nadležnim institucijama za dostavljanje dokumentacije kojom se potvrđuje insolventnost osiguranika i dokumentacije kojom se potvrđuje da su oštećeni evidentirani u poslovnim knjigama osiguranika. Osim toga tražiće se i dopuna dokumentacije po pojedinačnim zahtevima za naknadu štete.


U cilju informisanja zainteresovanih lica dajemo informacije o polisi osiguranja i statusu evidentiranih zahteva:


A) Polisa na koju je ugovoreno osiguranje insolventnosti ugovorena je na sumu osiguranja od 25.000 evra, koji na dan zaključenja ugovora iznosi 2.891.288,00 dinara. Polisa je zaključena za period trajanja osiguranja 01.06.2012-01.06.2013.


Iznos od 60% garancije putovanja po polisi insolventnosti ugovoren je za potraivanja korisnika osiguranje, i to za troškove nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u zemlju u mesto polaska.


Iznos od 40% garancije putovanja po polisi insolventnosti ugovoren je za potraživanja putnika po osnovu ugovora o turističkom putovanju koje organizator putovanja nije realizovao, potraživanja uplaćenih sredstava putnika u slučaju otkaza putovanja od strane putnika, u skladu sa opštim uslovima putovanja i potraživanja ugovorene razlike između ugovorene cene putovanja i cene putovanja snižene srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih programom putovanja.


B) Polisa na koju je ugovoreno osiguranje odgovornosti za naknadu štete, ugovorena je na sumu osiguranja od 5.000 evra, koji na dan zaključenja ugovora iznosi 578.258,00 dinara. Polisa je zaključena za period trajanja osiguranja 01.06.2012-01.06.2013.
Sume na koju je ugovoreno osiguranje predstavljaju maksimalnu obavezu osiguravača, bez obzira na broj oštećenih.


C) Do dana 04.09.2012. prijavljeno je po polisi insolventnosti:


1) Oštećenih korisnika osiguranja, broj 8/ iznos naknade 161.954,97 evra i to:
- troskovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika, broj šteta 2/ iznos 75.752,68 evra. Troškovi se odnose na avioprevoz Hurgada Beograd, a javili su se: Ministarstvo RS i Sun line, turistička agencija
- potraživanja uplaćenih sredstava putnika koje organizator nije ispunio (ispunili su korisnici osiguranja), broj šteta 5/ iznos 82.440,97 evra. Troškovi se odnose na depozit 3 turističke agencije koje su imale ugovor o podzakupu čarter letova sa Trinity Travelom u ukupnom iznosu od 27.239,50 evra, avio prevoz na relaciji Beograd Hurgada za 19.08. i 20.08.2012. u iznosu od 53.971,51 evra i potraživanje agencije koja je putnicima ispunila obraveze po aranžmanu upućivanjem putnika u Tursku, u iznosu od 1.229,96 evra.
- potraživanja u slučaju ozkaza putovanja od strane putnika, broj stete 1/ iznos 3.761,22 evra


2) Oštećenih putnika, broj 293/ iznos naknade 136631,78 evra, i to:
- po osnovu potraživanja uplaćenih sredstava putnika koje organizator nije ispunio, ukupno 249 zahteva/ u iznosu od 113.669,26 evra.


U odnosu na datum perioda trajanja osiguranja po polisi (polisa Takovo osiguranja je zaključena za period trajanja osiguranja od 01.06.2012-01.06.2013.) 86 zahteva u iznosu od 32.797,37 evra se odnosi na ugovore o turističkom putovanju zaključene pre stupanja na snagu polise osiguranja, dok se 163 zahteva u iznosu od 80.871,89 evra odnose na ugovore o turističkom putovanju zaključenim nakon zaključivanja polise osiguranja.
- po osnovu potraživanja usled nepotpunog izvršenja usluga, broj šteta 44/ iznos 22.962,52 evra pri čemu se 5 zahteva odnose na potraživanja iz ugovora o turistuičkom putovanju zaključenih pre stupanja na snagu polise osiguranja, dok se 39 zahteva u iznosu od 22.962,52 evra odnosi na ugovore o putovanju zaključene nakon 01.06.2012.


D) Do dana 04.09.2012. prijavljeno je po polisi od odgovornosti:


1) oštećenih putnika- korisnika osiguranje, broj šteta 6/ u iznosu od 1.308,56 evra i to:
- po osnovu potraživanja usled nepotpunog izvršenja usluga.
Obzirom na ukupne okolnosti nastanka štete, potrebno je da se okončaju započeti postupci vezani za utvrđivanje odgovornosti i insolventnosti osiguranika. Pravni osnov i obaveza Društva biće utvrđeni po okončanju postupka nadležnih organa.TAKOVO OSIGURANJE ADO Kragujevac
 

X